MARTE MEO TERAPEUT UDDANNELSE

Nyt Marte Meo terapeuthold starter Medio september 2024
Tilmelding senest  Medio august 2024

Uddannelsen til Marte Meo terapeut henvender sig til;
  • Pædagoger
  • sundhedsplejersker
  • ergoterapeuter
  • talepædagoger
  • psykologer
  • social og sundhedsassistenter
  • lærer
  • socialrådgiver
    eller andre med en socialfaglig uddannelse som har en varighed af mindst 2½ år.
Tid:    18 dag á 7 – 8 timer, fordelt på 1 dag om måneden + ½ dags vejledning i case skrivning.

Pris:  29.000 incl. forplejning.
Beløbet kan deles over 2 kalender år, og er bindende for hel perioden.

Ved modul opdeling:
1. modul = 6 dage á 10.000 kr.
2. modul = 15 dage á 22.000 kr.

Hold: 3 – 5 personer.

Sted: Undervisningslokale Radbyvej 19, Nr. Søby, 5792 Årslev.

Den afsluttende certificering koster kr. 3000 kr. +  500 kr. til certifikat hertil kommer evt. kørsel.
Denne sats er gældende fra 2023 og fastsat af lic. supervisorgruppen.

Udover undervisningsdagene må påregnes eget arbejde af ca. 192 timer, til video optagelser og analyse samt case beskrivelse.

Hertil kommer:
• Udarbejdelse af skriftligt materiale til eksamination
• Forberedelse til eksamination
• Eksamination

Det er en nødvendighed, at man har adgang til at videofilme samspil under uddannelsen, og har adgang til brug af videokamera og computer.
Uddannelsen baseres på de studerendes egne videooptagelser.

Der vil i tilknytning hertil bl.a. formidles viden om:
• Det naturlige samspil samt afvigelser herfra,
• Den aktuelle udviklingspsykologi,
• Læring/intervention/menneskesyn etc.
• Udviklingsstøttende kommunikation
• Etik i forbindelse med videoanalyser

Under uddannelsen, vil de studerende lære at analyser videofilmene ud fra samspilselementerne og lære hvordan de selv kan videregive informationerne ud fra videofilmene og ud fra de samme anerkendende samspilselementer. Der vil under uddannelsen blive arbejdet med den studerendes egen analyse af videofilmene, og der vil blive givet supervision herpå. I tilknytning hertil udveksles erfaringer, ligesom der er faglig sparring og diskussion.

For at blive indstillet til certificering skal den studerende have arbejdet med og afsluttet mindst 5 forskellige cases.

Marte Meo terapeut uddannelsens kompetencer
Uddannelsen sikrer at terapeuten har:
• Viden om det naturlige samspil
• Viden om afvigelser fra det naturlige samspil
• Viden om den naturlige psykiske, sociale og fysiske udvikling, samt afvigelser herfra.

Den studerende vil ved uddannelsens afslutning være i stand til at lave en analyse af samspillet, og på baggrund af analysen at yde en konkret og målrettet indsats på handleplanet i forhold til såvel enkeltindivider som grupper.

Gyldigt certifikat
Marte Meo terapeut uddannelsen afsluttes med en international certificering og eksamensbevis fra Marte Meo International Network i Holland, ved Director Maria Aarts – WWW.MARTEMEO.COM 
Yderligere information kan findes på Marte Meo foreningens hjemmeside WWW.MARTEMEO.DK